Handelsbetingelser

- Salgs- og leveringsbetingelser.

Terms and Conditions of Sale and Delivery, English translation is to be found further down on this page.

1. Anvendelse

1.1 Nærværende betingelser gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra f.eks. hjemmesiderne Styreteknik.dk, Skrueteknik.dk, Pluklys.dk, PLCSQL-Link, ALSMATIK, ejet af ALSMATIK A/S, CVR: 19852148, Lollandsgade 2, 6400 Sønderborg, Danmark til virksomheder (herefter benævnt ”Køber”).

1.2 Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem Køber og ALSMATIK A/S, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.

1.3 Det er en forudsætning for Købers oprettelse af ordre, at disse vilkår accepteres og Køber opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 8 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret, medmindre anden gyldighedsperiode er angivet i tilbuddet. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan desuden bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

2.2 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

2.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

2.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail.

3. Priser og leveringssted

3.1 Alle opgivne priser er som udgangspunkt ekskl. moms og angives i DKK medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

3.2 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

3.3 Levering foregår EXW (Incoterms 2020) Sønderborg, medmindre andet er aftalt.

3.4 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

3.5 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

3.6 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

4. Fragt, forsikringer mm.

4.1 De i tilbuddet anførte priser er EXW (Incoterms 2020) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

5. Betaling

5.1 Sælgers betalingsbetingelser er 8 kalenderdage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. For Køber uden kreditaftale med Sælger skal betaling ske inden varer afsendes.

5.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

6. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

6.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

6.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

7 Annullering og ændring af ordrer

7.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

7.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

8. Undersøgelsespligt og reklamation

8.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

8.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

8.3 Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

9. Mangler

9.1 Sælger påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

9.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

9.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

9.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

9.5 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

9.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

9.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

9.8 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 24 måneder efter levering til Køber.

10. Ansvarsbegrænsninger

10.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

10.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

11. Produktansvar

11.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

12. Ansvarsfrihed – force majeure

12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

12.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

12.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

13. Afgørelse af tvister

13.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

13.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted (Sønderborg).

In English

Terms and Conditions of Sale and Delivery

1. Application

1.1 These terms and conditions apply to the sale and/or delivery of any service/product (hereinafter referred to as "the goods" or "the service") from websites such as Styreteknik.dk, Skrueteknik.dk, Pluklys.dk, PLCSQL-Link, ALSMATIK, owned by ALSMATIK A/S, CVR: 19852148, Lollandsgade 2, 6400 Sønderborg, Denmark, to businesses (hereinafter referred to as "Buyer").

1.2 These terms and conditions apply unless expressly and in writing agreed upon between the Buyer and ALSMATIK A/S, regardless of whether the agreement is entered into via the internet, e-shop, email, telephone, or by any other means.

1.3 It is a prerequisite for the Buyer's order to be processed that these terms and conditions are accepted, and the Buyer is encouraged to carefully read through the terms.

2. Offer and Order Confirmation

2.1 The Seller's offer is valid for 8 days from the date of the offer unless otherwise stated. The Seller's offer may also become void if a delivery is out of stock or if delivery conditions change, for example, on the part of a subcontractor.

2.2 The Seller reserves the right to make changes to the delivery until the time of delivery, but the Seller guarantees, in such cases, at least an equivalent service.

2.3 The Buyer can only invoke the terms and conditions specified in these terms or in any individual agreement between the parties. Any information provided by the Seller orally, on the internet, in brochures, etc., is irrelevant for the evaluation of the delivery.

2.4 An order is only binding when it has been approved by the Seller with an order confirmation via email.

3. Prices and Place of Delivery

3.1 All prices stated are, as a default, exclusive of VAT and are indicated in DKK unless otherwise expressly stated.

3.2 Prices are stated in the Seller's current price list or in the sent order confirmation.

3.3 Delivery is made EXW (Incoterms 2020) Sønderborg unless otherwise agreed.

3.4 Delivery times are provided with a reservation for any delays from subcontractors. If the Seller becomes aware of a subcontractor delay or considers it likely, the Buyer will be promptly notified with information about the expected new delivery time.

3.5 In the event of significant delays on the part of the Seller, the Buyer has the right to cancel the purchase. However, if ongoing delivery has been agreed upon, the Buyer is only entitled to cancel regarding the delayed partial delivery.

3.6 Under no circumstances can the Seller be held responsible for the Buyer's indirect loss resulting from a delayed or missing delivery. The Seller can only be held liable for direct loss in case of substantial breach of the agreement from the Seller's side, provided that the Buyer can demonstrate that they have suffered a loss as a result of the delay.

4. Freight, Insurance, etc.

4.1 The prices stated in the offer are EXW (Incoterms 2020) and exclude costs for freight, shipment, insurance, packaging, installation, taxes, and any customs duties, unless otherwise agreed upon. Changes in exchange rates, duties, insurance, freight, and purchasing costs may lead to price adjustments by the Seller.

5. Payment

5.1 The Seller's payment terms are 8 calendar days from the invoice date unless otherwise agreed upon in writing. For Buyers without a credit agreement with the Seller, payment must be made before the goods are dispatched.

5.2 If the Buyer does not pay by the last due payment date, and the Seller has sent a payment reminder, the Seller is entitled to charge interest on overdue payment in accordance with the Danish Interest Act. Furthermore, the Seller is entitled to claim compensation for any collection costs incurred in connection with the collection of the outstanding amount.

5.3 The Seller reserves the right to withhold further deliveries or cancel the agreement in the event of overdue payment or if there is reasonable doubt about the Buyer's ability to pay. In such cases, the Seller shall not be liable for any loss suffered by the Buyer or any third party.

5.4 The Buyer is not entitled to set off any counterclaims against the Seller unless otherwise agreed upon in writing.

6. Complaints and Returns

6.1 The Buyer must inspect the delivered goods immediately upon receipt and notify the Seller in writing of any visible defects or discrepancies within 8 calendar days. If the Buyer fails to do so, the Buyer will lose the right to invoke any defects or discrepancies.

6.2 In the event of a complaint, the Buyer must provide the Seller with a detailed description of the defect or discrepancy. The Seller reserves the right to inspect the goods before accepting any complaints or returns.

6.3 If the complaint is justified, the Seller may choose to repair, replace, or refund the defective goods.

6.4 Goods may only be returned with the Seller's prior written consent. The Seller is not obliged to accept any returns unless it is due to a justified complaint.

7. Limitation of Liability

7.1 The Seller's liability for any direct loss or damage caused by the goods is limited to the invoice value of the goods in question.

7.2 The Seller shall not be liable for any indirect or consequential loss or damage suffered by the Buyer or any third party, including but not limited to loss of profit, loss of production, loss of goodwill, or loss of data.

7.3 The Seller's liability for personal injury or death caused by the goods is governed by applicable law.

8. Force Majeure

8.1 The Seller shall not be liable for any delay or failure to perform its obligations under the agreement if such delay or failure is caused by circumstances beyond the Seller's reasonable control, including but not limited to acts of God, war, strikes, lockouts, fires, floods, or other similar events.

9. Governing Law and Disputes

9.1 These terms and conditions and any agreement between the Buyer and Seller shall be governed by and construed in accordance with Danish law, excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

9.2 Any disputes arising out of or in connection with these terms and conditions or the agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Danish courts, with the District Court of Sønderborg as the agreed venue of first instance.

Please note that the above terms and conditions are a translation from the original terms and conditions in Danish. In case of any doubt, the original text in Danish will overrule.

The conditions of this page were last edited on: 01.12.2023