Danish English

Politik for beskyttelse af personoplysninger (GDPR)

Alsmatik A/S respekterer dit privatliv. Uanset om du er ved at købe et af Alsmatik A/S produkter, serviceydelser eller ser dig om på vores hjemmeside, ønsker Alsmatik A/S, at du føler dig afklaret med hensyn til vores databeskyttelsesregler og de sikkerhedsforholdsregler, vi træffer for at beskytte dine personlig data.

Af den årsag har Alsmatik A/S implementeret en række standarder for databeskyttelseskrav, som skal overholdes. Disse regler er godkendt af de europæiske databeskyttelsesmyndigheder og danner grundlaget for Alsmatik A/S håndtering af personlige data.

Hvis du udleverer personlige data til Alsmatik A/S, eller vi indsamler personlige data om dig fra andre kilder, vil Alsmatik A/S behandle dataene i overensstemmelse med denne politik, som også omfatter det vigtigste indhold af GDPR. Alsmatik A/S tilskynder til at læse denne politik for beskyttelse af personoplysninger i dens helhed.


1. Generelle principper for behandling af personoplysninger
Alsmatik A/S har for at sikre, at dine personlige data behandles korrekt og med et passende niveau af databeskyttelse, indført følgende principper for behandling:

Alsmatik A/S vil altid informere dig om indsamling og behandling af dine personlige data, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

2. Typer af personlige data
Vi indsamler og behandler dine personlige data på flere forskellige måder, når du har kontakt med os via de forskellige eksisterende kanaler.

Det er nødvendigt at behandle nogle af de personlige data, for at vi kan levere de serviceydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personlige data kan du vælge at oplyse frivilligt. Vi fortæller dig altid, hvilke personlige data der er nødvendige, ligesom vi oplyser om konsekvenserne af at undlade at oplyse dataene til os. Sådanne konsekvenser kan f.eks. være, at vi ikke (til fulde) vil kunne imødekomme din anmodning.

De personlige data, som vi indsamler og behandler, kan generelt inddeles i følgende kategorier:

Vi behandler som hovedregel ikke nogen særlige kategorier af personlige data (særlige personlige data) om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

3. Vores formål med at behandle dine personlige data
Vi behandler kun dine personlige data for at opnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personlige data, hvis:

Vi behandler dine personlige data til følgende formål:

 

  1. Cookies
    Formålene med behandling af data, der indsamles ved brug af cookies, er følgende:

 

  1. Brug af dine personlige data hos Alsmatik A/S

Som hovedregel er den dataansvarlige i forbindelse med de personlige data, der behandles om dig hos Alsmatik A/S, som du er kunde hos, som du kontakter, eller som du indgår aftale med. Vi vil dog muligvis af hensyn til de formål, der fremgår ovenfor i afsnit 3, dele dine personlige data med andre hos Alsmatik A/S for enten at udføre en opgave iht. den dataansvarliges instruktioner (modtager fungerer som databehandler) eller til denne enheds egne legitime formål (modtager fungerer som individuel dataansvarlig) under forudsætning af at sådan tilgængeliggørelse eller videregivelse af dine personlige data ikke er forbudt ved lov.

6. Videregivelse, overdragelse og tilgængeliggørelse af personlige oplysninger for modtagere
Vores videregivelse og overdragelse af dine personlige oplysninger til modtagere (fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheder, bureauer eller andre instanser, til hvem de personlige data videregives) begrænses til et minimum og kræver, at der opretholdes en passende grad af databeskyttelse.

Vi videregiver eller stiller muligvis personlige data til rådighed for modtagere under følgende omstændigheder:

 

  1. Automatiseret individuel beslutningstagning

Vi benytter muligvis automatiseret beslutningstagning på grundlag af dine personlige data. Automatiseret beslutningstagning finder kun sted, hvis beslutningen er:

 

I tilfælde hvor vi benytter automatiseret beslutningstagning, sørger vi for, at egnede sikkerhedsforholdsregler implementeres.

Særlige personlige data vil under ingen omstændigheder blive underlagt automatiseret beslutningstagning, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlig offentlig interesse på grundlag af gældende lovgivning.


8. Dit samtykke

Som det fremgår ovenfor vil visse af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I sådanne tilfælde har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine personlige data, medmindre og i det omfang fortsat behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller anden gældende lovgivning og andre gældende regler.

Vær venligst opmærksom på, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke har nogen indvirkning på lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagetrækningen. Derudover vil vi som konsekvens af din tilbagetrækning af dit samtykke muligvis ikke være i stand til at imødekomme dine forespørgsler eller levere vores serviceydelser til dig.


9. Datasikkerhed
Alsmatik A/S har med henblik på at beskytte dine personlige data implementeret egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som skal garantere et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, som behandlingen medfører, og i forhold til arten af de personlige data, der skal beskyttes, idet den aktuelle teknologiske udvikling og omkostningerne til disse forholdsreglers implementering tages i betragtning.

Efter at have evalueret risikoen har Alsmatik A/S truffet forholdsregler for at beskytte personlige data imod utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter transmission af personlige data i et netværk, og imod alle andre former for lovstridig behandling.

10. Uddannelse
Vi har for at sikre, at vi til enhver tid overholder gældende databeskyttelseslovgivning og kravene i GDPR fastlagt årlig kursus, som vores medarbejdere med permanent eller regelmæssig adgang til personlige data har pligt til at gennemføre.

11. Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig, hvilket dog er underlagt visse lovmæssige undtagelser. Du kan også gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling af dine personlige data. Derudover har du ret til om nødvendigt at korrigere dine personlige data. Du kan også vælge at anmode os om at begrænse behandlingen.

12. Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Alsmatik A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.


Hvis du sender os en skriftlig anmodning, vil vi desuden uden unødigt ophold slette dine personlige data, medmindre vi har et retligt grundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, håndhæve eller afvise juridiske krav eller nødvendig for at udføre et kontraktforhold med dig.

Hvis du vil gøre brug af nogen af de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du kontakte os.

I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger, så vi kan imødekomme din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mail-adresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned.

Hvis du ikke er indforstået med vores behandling af dine personlige data, bedes du være opmærksom på, at du kan indgive en klage ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheder.

13. Klager
Hvis du ønsker at klage over Alsmatik A/S’s behandling af personlige data, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Alsmatik A/S
Lollandsgade 2

6400 Sønderborg
Att. Anette Jacobsen /PDA

Mail: aj@alsmatik.dk

Vi gennemgår og evaluerer din klage, og vi kontakter dig om nødvendigt for at indhente supplerende oplysninger.

Vi bestræber os på at behandle klager og indsigelser inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at nå en afgørelse inden for en måned, informerer vi dig om årsagen til forsinkelsen og om det tidspunkt (overskrider ikke 6 måneder fra modtagelsestidspunktet), hvor en afgørelse kan forventes.

Du kan når son helst før, under eller efter klageprocessen, der er beskrevet ovenfor, også klage/indgive en sag ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheder eller andre myndigheder i samme retsområde som Alsmatik A/S

14. Links til websted osv.
Vores hjemmeside indeholder muligvis links til andre websteder. Vi hæfter ikke for indholdet på websteder, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne virksomheders fremgangsmåder vedr. indsamling af personlige data. Når du besøger tredjepartswebsteder, bør du læse ejerens politik vedr. beskyttelse af personlige data samt andre relevante regler.

15. Ændringer af denne politik for beskyttelse af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik for beskyttelse af personoplysninger fremover som følge af ændringer i gældende lovgivning, i Alsmatik A/S processer. Vi informerer dig om sådanne ændringer.

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedr. behandling af dine personlige data eller denne politik for beskyttelse af personoplysninger generelt, bedes du kontakte os for databeskyttelse.